Eixos de l’Estratègia Pirinenca

estrategia-pirinenca

Cadascun d’aquests objectius s’emmarca en un dels quatre eixos temàtics de l’Estratègia Pirinenca:

ctp iconos_eje 3

Acció pel clima

EIX 1

A través de l’Observatori Pirinenc de Canvi Climàtic (OPCC), la CTP treballa des de 2010 per analitzar i comprendre el fenomen del canvi climàtic als Pirineus i ajudar així al territori a adaptar-se als seus impactes.

L’objectiu d’aquest eix és convertir l’Observatori Pirinenc de Canvi Climàticen la plataforma de referència de canvi climàtic per influir en la presa de decisions, de manera que actuï com a enllaç entre el món científic, els sectors socioeconòmics i les administracions públiques.

A més, aquest eix cerca:

 • Millorar el coneixement sobre el canvi climàtic als Pirineus, analitzant en profunditat aquells àmbits del territori més afectats.
 • Assegurar la transferència de recomanacions i resultats de la totalitat d’agents del territori i augmentar la visibilitat del massís.
 1. Elaborar recomanacions de millora en la recollida de dades climàtiques, fenològiques, d’usos de sòl i altra informació relacionada amb l’adaptació del territori (infraestructura verda, connectivitat ecològica)./li>
 2. Promoure l’anàlisi de les vulnerabilitats, impactes i riscos per poder definir mesures idònies al respecte.
 3. Conèixer les necessitats d’informació de les institucions i agents clau.
 4. Fomentar i participar en projectes d’implementació d’accions innovadores d’adaptació i/o mitigació del canvi climàtic als Pirineus, especialment en els sectors socioeconòmics claus del territori pirinenc.
 5. Conèixer i difondre les bones pràctiques sobre el canvi climàtic dels Pirineus i altres massissos muntanyosos.
 6. Promoure la incorporació transversal del canvi climàtic en actuacions dels altres eixos de l’EPI, com pot ser l’economia circular i la innovació en l’eix 2.
 7. Realitzar informes o publicacions de caràcter divulgatiu basades en les necessitats detectades, per permetre una apropiació efectiva del coneixement científic per part de les institucions i els agents del territori.
 8. Donar a conèixer els continguts del geoportal i portal d’informació.
 9. Realitzar tallers participatius sobre temes clau.
 10. Elaborar materials gràfics de difusió i campanyes de comunicació.
 11. Comunicar l’activitat de l’OPCC i l’avenç dels projectes dins del territori de la CTP, per al coneixement per part de la població i la resta d’agents. Treballar en accions d’educació ambiental.
 12. Participar activament en xarxes i projectes internacionals amb altres territoris de muntanya. Donar suport i treballar en col·laboració amb les xarxes de gestió i educació ambiental.
 13. Establir relacions d’interès mutu entre agents i institucions europees relacionades amb les nostres actuacions.
 14. Enllaçar el portal de l’OPCC amb els portals d’entitats regionals, administracions, xarxes i iniciatives internacionals per donar visibilitat a informació de valor.
 15. Diversificar les fonts de finançament per dotar l’OPCC de més recursos i projectes (SUDOE, LIFE+, H2020 o altres).

Téléchargez ici la Stratégie Pyrénéenne. Téléchargez ici la Stratégie Pyrénéenne.

ctp iconos_eje 2

Promoció d’iniciatives i atractiu del territori

EIX 2

L’eix 2 de l’Estratègia Pirinenca, de dimensió social, podria considerar-se el seu eix central, ja que s’ha concebut des d’un punt de vista integrador que toca elements de la resta de l’Estratègia. S’hi aborden qüestions tan importants com la joventut, la salut i la cultura.

L’objectiu d’aquest eix és dotar la CTP d’un rol dinamitzador que afavoreixi la capitalització de bones pràctiques entre projectes de cooperació transfronterera, així com atorgar-li un paper informatiu sobre fonts de finançament.

A més, aquest eix cerca:

 • Vertebrar l’EPI i aportar-li coherència, augmentant l’eficiència de la resta d’eixos.
 • Desenvolupar projectes de cooperació a la mida de les necessitats dels territoris i els seus agents.
 • Obtenir noves fonts de finançament.
 • Replicar models d’èxit (de projectes POCTEFA i altres) per transmetre referències de bones pràctiques en les àrees de: turisme, agroalimentació, economia circular, innovació, diversitat i inclusió, patrimoni cultural, natural i lingüístic, serveis de proximitat i seguretat.
 1. Posar en marxa la Unitat de Desenvolupament i Dinamització de la CTP (UD2).
 2. Crear la «CTP Jove» (dins de la UD2), orientada a la realització d’actuacions vinculades a la joventut. Prioritzant la mobilitat laboral i educativa transfronterera, a través del coneixement o harmonització normativa; la captació i coordinació entre agents, serveis i professionals (serveis de joventut) i la promoció d’activitats i iniciatives.
 3. Crear la «CTP Científica» en Biociència, Biosalut i Energia (dins de la UD2), connectant el teixit productiu amb les diferents estratègies d’especialització intel·ligent.
 4. Treballar en estratègies que consolidin una major presència de dones evitant fenòmens com l’emprenedoria invisible en els negocis familiars en el medi rural.
 5. Proposar accions de cooperació en desenvolupament local i econòmic que millorin l’atractiu del territori. Per a això, es realitzarà una tasca de benchmarking, buscant i analitzant experiències externes al territori sobre situacions similars, així com en el context dels projectes POCTEFA. A més, es recollirà tot allò après en el projecte Ulysses per dissenyar activitats que assegurin la implementació i la perdurabilitat de les polítiques.
 6. Identificar noves fonts d’ocupació així com professions de futur per a la muntanya i el litoral, crear una xarxa transfronterera d’ofertes d’ocupació amb l’objectiu de combatre l’estacionalització dels treballs. Crear un model de desenvolupament de noves professions.
 7. Augmentar la connexió en xarxa de les ciutats transfrontereres, treballant en particular sobre el seu atractiu i la seva responsabilitat en la redistribució de fluxos turístics cap al massís.
 8. Reforçar la cooperació transfronterera en matèria de creativitat i innovació social per i per al territori: la diversitat lingüística, el turisme sostenible, la promoció del consum de productes locals i l’economia circular, tot això conjugant la muntanya i el litoral.
 9. Crear una marca que representi una imatge conjunta del Pirineu i que reculli la identitat del territori i les seves característiques.
 10. Posar en marxa nous projectes de cooperació a través de la gestió del POCTEFA i noves eines de dinamització del territori pirinenc com podrien ser els petits projectes de cooperació.

Téléchargez ici la Stratégie Pyrénéenne. Téléchargez ici la Stratégie Pyrénéenne.

ctp iconos_eje 3

Mobilitat, connectivitat i accessibilitat

EIX 3

Un territori més connectat és un territori més accessible. L’Estratègia Pirinenca té en compte les necessitats de connectivitat, mobilitat i accessibilitats dels que habiten els Pirineus per intentar millorar la seva qualitat de vida.

El tercer eix de l’Estratègia Pirinenca vol recuperar el treball ja realitzat en el passat per la CTP en matèria d’infraestructures, transport i comunicació, ampliant-lo a les connexions digitals i les energètiques.

A més, aquest eix cerca:

 • Fomentar el diàleg per millorar la connectivitat, la mobilitat i l’accessibilitat entre territoris.
 • Propiciar la comunicació efectiva en tots els àmbits de la cooperació transfronterera.
 1. Crear un registre actualitzat d’infraestructures de transport (lineals i nodals) en l’entorn pirinenc, així com un registre de serveis de transport col·lectiu terrestre transpirinenc. Amb aquestes accions, es busca millorar el coneixement sobre els fluxos de persones i mercaderies.
 2. Analitzar les necessitats d’infraestructura de comunicacions (inclosa la connectivitat mòbil i sense fils) i telecomunicacions a curt, mitjà i llarg termini, garantint que els interessos de la ciutadania del territori pirinenc estiguin per sobre dels interessos econòmics.
 3. Analitzar les infraestructures vinculades a aspectes sanitaris i de protecció civil en els quals s’observen dificultats d’accessibilitat als serveis, identificant reptes clau per a la cooperació transfronterera.
 4. Planificar (i crear quan s’escaigui) infraestructures transfrontereres que serveixin de palanques per al desenvolupament econòmic i turístic entre la totalitat d’actors locals del territori pirinenc.
 5. Estudiar la possibilitat d’impulsar projectes europeus transfronterers que millorin les connexions energètiques dels Estats que configuren el territori de la CTP.
 6. Estudiar la possibilitat d’implementar accions que abordin la transició energètica.
 7. Avaluar les necessitats de connectivitat en el territori.
 8. Impulsar acords interadministratius que afavoreixin la mobilitat entre territoris.

Téléchargez ici la Stratégie Pyrénéenne. Téléchargez ici la Stratégie Pyrénéenne.

ctp iconos_eje 4

Governança, capitalització i comunicació

EIX 4 o transversal

Posicionar els Pirineus a l’agenda política, fer valer els seus interessos davant les institucions europees i influir en l’elaboració de les polítiques públiques dels territoris: l’eix transversal de l’Estratègia Pirinenca actua com a amplificador de les accions i els resultats de l’Estratègia.

L’objectiu d’aquest eix és constituir la CTP com a lobby a Europa i impulsar el seu paper com a referent permanent de cooperació transfronterera.

A més, aquest eix cerca:

 • Influir en l’elaboració de les polítiques públiques dels territoris.
 • Fomentar la presència de les iniciatives de la CTP en els documents i les estratègies europees.
 • Afavorir la captació de nous fons de finançament.
 1. Constituir la CTP com a lobby.
 2. Assegurar la continuïtat de les accions de la CTP, la coordinació i els òrgans de govern.
 3. Establir un grup de treball que estudiï la relació de l’Estratègia amb el futur marc comunitari 2021-2027.
 4. Dinamitzar la governança participativa de la CTP.
 5. Analitzar, proposar i captar fons.
 6. Analitzar profundament les divergències normatives i administratives del territori.
 7. Aconseguir l’adopció de l’Estratègia Pirinenca per part de totes les institucions implicades.
 8. Elaborar i, posteriorment, actualitzar el Pla de Comunicació de la CTP per millorar la notorietat i el reconeixement de la CTP.
 9. Difondre les bones pràctiques i els resultats dels projectes.
 10. Capitalitzar els projectes POCTEFA i altres per augmentar la visibilitat de la xarxa d’iniciatives i projectes de la CTP.

Téléchargez ici la Stratégie Pyrénéenne. Téléchargez ici la Stratégie Pyrénéenne.

gobern-andorra    region-nouvelle-aquitaine   gobierno-de-aragon    generalitat-de-catalunya  gobierno-vasco       gobierno-de-navarra