L’Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic convoca un procés selectiu per a cobrir un lloc de treball de gestió per a un projecte d’Assistència Tècnica LIFE. El lloc de gestor o gestora serà de caràcter temporal i tindrà destí a la ciutat de Jaca (Huesca).

Les qualificacions necessàries inclouen, entre altres, una carrera de grau superior, formació específica en temàtiques relacionades amb el canvi climàtic i coneixement de castellà i francès com a llengües vehiculars. La descripció completa de les característiques, funcions i retribucions del lloc està disponible aquí. Els o les qui desitgin participar en aquesta convocatoria hauran de fer-ho constar en la sol·licitud que figura com a Annex II i que por descarregar-se aquí.

Les sol·licitituds es dirigiran al Director del Consorci de la CTP abans del 8 de març de 2021 i es remetran a l’adreça de correu electrònic conctact@ctp.org.

L’Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic és una iniciativa de la Comunitat de Treball dels Pirineus (CTP), un Consorci amb personalitat jurídica pròpia adscrit a la Comunitat Autònoma d’Aragó a través del Departament de Presidència i Relacions Institucionals.

Tota la informació sobre el procés de selecció està disponible aquí.