Presidència

“Europa no es farà de cop, ni en una obra de conjunt: es farà gràcies a realitzacions concretes, que creïn en primer lloc una solidaritat de fet”. Amb aquestes paraules Robert Schuman, ministre francès d’Afers Exteriors, assenyalava en la seva declaració del 9 de maig de 1950 alguns dels pilars d’allò que seria després la Unió Europea.

javier-laban-montañes

I en aquest context històric la Comunitat de Treball dels Pirineus ja és una mostra d’aquesta realitat concreta, en el marc de la cooperació transfronterera a la Unió Europea. El nou de novembre d’enguany, 2017, a la localitat francesa de Biàrritz, la Comunitat Autònoma d’Aragó va assumir la Presidència de la Comunitat de Treball dels Pirineus.

Per a l’Aragó és un repte molt important el fet d’assumir la presidència, i l’assumeix amb una gran ambició de fomentar projectes de cooperació tenint en compte la bona feina desenvolupada en els períodes anteriors de 1985-1987 i 2001-2003. Per tant, aquesta tercera presidència de l’Aragó -la divuitena de la Comunitat de Treball dels Pirineus durant els seus 35 anys d’existència- representa una oportunitat magnífica per continuar impulsant les línies d’acció en totes les qüestions que, de manera directa, afecten els membres dels tres Estats de les regions de la CTP.

Des de la seva creació, la CTP ha estat la llavor del model actual de cooperació territorial, un referent d’anàlisi i estudi en les polítiques de cooperació europea. Polítiques de cooperació als programes de les quals la solidaritat i la igualtat duen el segell de qualitat.

Hem de reconèixer que el nostre Consorci és una experiència única en el si de la Unió Europea, resultat de l’acord per a la gestió conjunta d’un programa de cooperació que respon al conjunt de necessitats dels territoris en diferents països; tot això gràcies a una feina que ha permès l’establiment d’una cooperació contínua i un coneixement mutu.

La CTP posseeix una especificitat única en relació amb la seva situació geogràfica i la diversitat social, poblacional, política i lingüística dels seus territoris al voltant del Massís Pirinenc. Una singularitat que ha d’estar present en les orientacions en què s’aferma el programa d’acció d’aquesta Presidència.

Aquest panorama divers distingeix la cooperació transfronterera com un instrument òptim en la combinació de dues realitats diferents: en els seus aspectes geogràfics i econòmics, com ara el litoral i la muntanya, amb el resultat de fer que dues parts tant diferents aconsegueixin formar un tot únic i alhora tan divers, en què muntanya i litoral mantenen una interdependència necessària que fa la grandesa de totes dues impossible sense la cooperació. Tots aquests valors són els que contribuiran des del compromís a reforçar els fonaments sobre els quals es construeix l’acció conjunta dels membres de la Comunitat de Treball dels Pirineus.

El Govern d’Aragó és conscient que es troba davant del repte de continuar la tasca que han dut a terme fins ara altres Presidències, alhora que es compromet a treballar en la seva consolidació i transferència. Procurant mantenir la mateixa línia de responsabilitat amb la cooperació territorial com a objectiu essencial.

Perquè creiem que la cooperació transfronterera ha d’abordar els reptes comuns que hem identificat conjuntament, creiem en un major grau d’integració dels seus territoris a la Unió, a través de la millora del medi ambient, dels reptes demogràfics, de l’ocupació, de la mobilitat i connectivitat o de la bona governança. Per això estem disposats a promoure de manera determinant la planificació i el llançament d’una estratègia pirinenca. Tal com es va posar de manifest al Plenari de Biàrritz, amb la declaració signada.

cambio-presidencia-ctp

Entre els nostres compromisos hi ha impulsar la posada en marxa i consolidació d’aquesta Estratègia Pirinenca que determini les orientacions polítiques del nostre Consorci per als proper anys 2018-2024. Aquesta iniciativa, inspirada en els treballs duts a terme en altres àmbits de cooperació territorial europea, haurà de comptar amb el suport i l’estímul de la Comunitat Europea.

El desenvolupament d’aquesta Estratègia haurà de permetre fixar els objectius del nostre territori a través d’una Governança més eficaç. Junts som més i millors, i és per això que hem d’afrontar plegats reptes més grans dins de l’entorn europeu, mostrant les nostres demandes i propostes als diferents espais de decisió a l’interior de la Comissió. Per tant, la nostra voluntat és propiciar espais de treball i de trobada.

En aquest context cal ressenyar la feina duta a terme per l’Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic (OPCC), que és model i exemple de la col·laboració entre els professionals, científics i investigadors, a banda i banda dels Pirineus. Durant aquests darrers anys, l’Observatori ha deixat de ser un projecte per convertir-se, de la mà de la CTP, en una eina de reconegut prestigi en el context d’anàlisi internacional del Canvi Climàtic.

No voldria acabar aquesta declaració sense felicitar tots els qui fan possible, dia a dia, que la CTP tingui el reconeixement tècnic i professional obtingut, així com animar a la continuïtat i perseverança en l’esforç per assolir un major grau de cohesió i solidaritat als nostres territoris.

Javier LAMBÁN MONTAÑÉS

President de la Comunitat de Treball dels Pirineus
President del Govern d’Aragó