sergey-zolkin-empleo
La Comunitat de Treball dels Pirineus convoca un procés selectiu per a cobrir un lloc de treball de gestió de projectes en la Secretaria Conjunta del programa POCTEFA. El lloc de gestor o gestora serà de caràcter temporal i tindrà destí a la ciutat de Jaca (Osca).

Les característiques, funcions i retribucions del lloc estan disponibles aquí.

Qui desitgi participar en aquesta convocatòria hauran de fer-ho constar en la sol·licitud que figura com a Annex II i que està disponible aquí.

Les sol·licituds es dirigiran al Director del Consorci de la CTP i es remetran a l’adreça de correu electrònic contact(@)ctp.org. El termini de presentació de sol·licituds serà de quinze dies hàbils comptats a partir de l’endemà al de la publicació de la present convocatòria en aquesta pàgina web (fins al 26 de febrer de 2021).

La Comunitat de Treball dels Pirineus (CTP) és un Consorci amb personalitat jurídica pròpia adscrit a la Comunitat Autònoma d’Aragó, a través del Departament de Presidència i Relacions Institucionals del Govern de l’Aragó.