Johannes Hahn, Comissari Europeu de Política Regional, juntament amb László Andor, Comissari Europeu d’Ocupació, Benestar Social i Integració, van presentar el 6 d’octubre de 2011 les propostes de reglaments de la Comissió Europea relatius a la política de cohesió per al període 2014/2020.

Johannes Hahn, Comissari Europeu de Política Regional, juntament amb László Andor, Comissari Europeu d’Ocupació, Benestar Social i Integració, van presentar el 6 d’octubre de 2011 les propostes de reglaments de la Comissió Europea relatius a la política de cohesió per al període 2014/2020 (Llegiu aquí les propostes dels textos).

Durant el Consell Plenari de la CTP del 27 d’octubre de 2011, els Presidents van aixecar acta de les propostes de la Comissió Europea relatives a la política de cohesió per al període 2014-2020 i van cridar als Estats i al Parlament Europeu per a què els recolzin. Pel que es refereix a la CTP, actor principal del Pla Europeu de Cooperació Transfronterera, cal destacar l’important lloc que ocupa la cooperació transfronterera en aquestes propostes. No s’ha d’oblidar que la CTP és la primera entitat transfronterera d’Europa que gestiona un Programa Europeu des del 2007.

Fent-se valer de la seva experiència única en gestió transfronterera integrada i de la innovació de la que és creditora amb l’objectiu de reforçar la integració territorial europea, la CTP ja ha anunciat a la Comissió Europea i als Estats membres que, arribat el moment, presentarà la seva candidatura per gestionar els Fons Europeus de Cooperació Transfronterera per al període 2014-2020. Amb aquest objectiu serà especialment activa i encara ho serà més el 2012 quan es prepari la propera generació de programes.

Així, la primera reunió anual dels Programes de Cooperació Transfronterera que es va celebrar el 25 d’octubre de 2011 a Brussel·les ha permès que els representants de les Autoritats de Gestió, és a dir, la CTP, els Secretariats Tècnics Conjunts i altres socis, discuteixin amb la Comissió sobre el text de la política de cohesió per al període 2014-2020 i, molt especialment, sobre la proposta de reglament de cooperació territorial europea. Aquesta reunió també ha permès abordar les qüestions relatives a la posada en marxa d’objectius, així sí com les qüestions relacionades amb com millorar forma de mesurar l’impacte d’aquests programes de cooperació.

D’altra banda, i sempre tenint com a objectiu convertir-se en la futura autoritat de gestió del programa 2014-2020, la CTP participa també activament a la xarxa Interact que treballa en el recolzament i la cooperació entre els diferents programes de cooperació europeus. A més a més, Interact aporta els seus coneixements sobre totes aquestes qüestions i actua en estreta i constant col·laboració amb la Comissió Europea. La CTP ha participat també en seminaris sobre el seguiment i l’avaluació, el control, la comunicació i els sistemes d’informació dels futurs programes.